UDINK, KOOY Twee gedeeltelijk gedrukte overlijdensberichten van Lammerdina Kooy, huisvrouw van Marten Udink, oud 22 jaar, Amsterdam 1775. 4( en folio, 2 p.
Bestelnr: 11669€ 43

UITERMARK, ZUTPHEN Kerkelijke attestatie voor Jan Jurry Uitermark, lidmaat te Zutphen, bij zijn vertrek naar elders, 1806, 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 13687€ 15

UNIE VAN UTRECHT Extract uit de resolutien van de Ed. Mog. Heeren Raaden van Staate der Verenigde Nederlanden 28-8-1777 betr. een herdruk met oude letters van de Unie van Utrecht, 1578 met bijbehorende stukken, met de door Joh. Enschedé & Zoonen in 1778 gedrukte acten met facsimiles van de originele handtekeningen, 72 p., folio, gedrukt.
Bestelnr: 13622€ 135

URK 58 “Urker fotokaarten” uit de serie “Toen Urk nog eiland was”. In album. Met gestencilde tekst.
Bestelnr: 13401€ 65

UTENHOVE, VAN; DE LOBELL Verklaring van D.D. Lobell (de Lobell), 's Bosch 6 december 1721, dat hij een brief in 1716 aan mej. J.A. d'Utenhove te Utrecht geschreven, o.a. over de bestemming van zijn nalatenschap, intrekt. Folio, 1 p.
Bestelnr: 11206€ 27

UTRECHT, BLOEMISTEN, OOSTVEEN, DONSELAAR Archivalia betr. de Utrechtsche Bloemisten Patroons Vereeniging (opgericht 15-2-1894) over 1934-1941, ca 200 p.
Correspondentie 1935, jaarverslagen 1934, 1939, 1941, etc. Hierbij: Twee albums met foto’s van vervaardigde - en te bestellen - bloemstukken bij bloemenmagazijn H. Donselaar te Utrecht. De stukken zijn afkomstig van de secretaris A.F. Oostveen, die een bloemenwinkel dreef aan de Zeedijk 33 te Utrecht (filiaal Servaas Bolwerk).
Bestelnr: 13764€ 140

UTRECHT, DE GRUYTER VAN GROENEWOUDE Request van Bartholomeus de Gruyter, heer van Groenewoude, raad in de Utrechtse vroedschap, om een huis aan de Lijnmarkt te Utrecht te mogen afbreken om daardoor een beter uitzicht uit zijn eigen huis te bekomen. Utrecht 1719, manuscript, folio, 2 p.
In de marge de toestemming van de vroedschap.
Bestelnr: 13261€ 40

UTRECHT, EDEMA Reclameblad / vel pakpapier voor theekantjes en tafeltjes (=koekjes) van Pieter en Joost Edema in de Schoutesteeg te Utrecht, in het huis waar in 1726 Jurian Pieterson was begonnen ze te bakken, 35x25 cm, ca 1830.
Vgl. het boekje door G. van Rijn.
Bestelnr: 13381€ 90

UTRECHT, FRONTISPICES DISSERTATIES Vier verschillende frontispices van Utrechtse dissertaties, met gezichten op de stad Utrecht. 18de-eeuws, 4(, gedrukt.
Gravures/etsen door S. Fokke, N. van der Meer en N.N. Drukkers/uitgevers: W. v. Yzerworst, A. van Megen en A. van Paddenburg.
Bestelnr: 13131€ 125

UTRECHT, FUNDATIE BRUNT, MULERT, AARTS “Rekening en verantwoording van de Fundatie Brunt, door O.A.J. Robert, administrateur”. Cahier met de jaarlijkse rekeningen van de fundatie over 1837-1906. Doel van deze Utrechtse stichting was het verstrekken van vrije woningen, het verhuren van andere woningen, en voorts bedelingen in geld en goederen.
De inkomsten betreffen huishuur, (o.a. Schalkwijckerstraat 32 en Lepelenburg 9) en huur van de “bloemkasten”, rente, en incidentele inkomsten als in 1877-1884 voor een photografietentoonstelling van P. Baarspul in de tuin. De uitgaven betreffen onderhoud panden, verzekering, bedeelden, etc. In 1875 werden saldi van drie nalatenschappen overgeboekt naar de fundatie, te weten die van Fredrik Brunt, Diderik Mulert en Agneta Aarts. Samen ruim ƒ15.000,-.
Bestelnr: 13856€ 275

UTRECHT, GEZONDHEIDSCOMMISSIE Brochures “Verslagen van de verrigtingen van de Gezondheidscommissie der stad Utrecht gedurende de jaren 1857”, 58, 59, 71, 72, 76, 81, 83, 84. Hierbij “Reglement archief, personeel van de Gezondheidscommissie der stad Utrecht, ingesteld bij Raadsbesluit van 8-2-1855”, Utrecht 1885. Elf gedrukte brochures.
Met: in handschrift een verslag van de toestand van het water buiten de Tolsteegbarrière, getekend A.D. van Riemsdijk 1879, en een conceptbrief van J.W. Royaards van den Ham, dd Utrecht 1878, aan N.N. over watervoorziening te Utrecht.
Bestelnr: 13341€ 115

UTRECHT, GYMNASIUM Rooster van lesuren christelijk gymnasium te Utrecht, 1931/1932, groot blad plano, gedrukt.
Bestelnr: 13546€ 18

UTRECHT, HENNEVELT `Nieuwejaars-klanken aan de Mannen-zang-vereeniging te Utrecht aangeboden in 1871' door de bode H.P. Hennevelt. Gelithografeerd, opvouwbaar gedicht met illustraties. Fraai.
Bestelnr: 11207€ 27

UTRECHT, NIEUWEROORD, S'JACOB `Herinnering aan Nieuweroord 1871-1901'. Groot oblong fotoalbum, met portret van F. s'Jacob (1822-1901) en met 14 foto's (17x23 cm.) van exterieur en interieur van het huis en van de omgeving.
Nieuweroord te Utrecht was het woonhuis van s'Jacob, die ook het park ontwierp. s'Jacob was eerst Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië en later directeur van de Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Na zijn dood in 1901 werd het huis eerst zetel van gezondheidszorg en later museum van bosbouw. Het werd in 1918 afgebroken.
Bestelnr: 12638€ 408

UTRECHT, ORTT, TIENHOVENSCH KANAAL `Verslag van den hoofdingenieur van den waterstaat in het 8e district [= J. Ortt van Schonauwen], uitgebracht aan Ged. Staten van Utrecht, betreffende eene eventuele verbinding van de Vecht en de Eem, door middel van doortrekking van het Tienhovensch Kanaal'. Utrecht 1857, 29 p., geb.
Hierbij: brief van W.C. Storij van Blokland aan Ortt; krantenknipsels betreffende behandeling van het plan in Prov. Staten van Utrecht; rapport hierover van F.H. Spengler en B.G.A. Pabst; diverse aantekeningen van Ortt. Alles uit het bezit van Ortt.
Bestelnr: 12639€ 225

UTRECHT, PAULUS Gedrukte wens van de bode, W. Paulus, `Aan H.H. leden van ``Fidelio'''. (Zangvereniging te Utrecht, ca. 1900?)
Bestelnr: 11208€ 11

UTRECHT, PIJNSSEN VAN DER AA, VAN WIJCK, GENTMAN Transportakte voor gerecht van Utrecht d.d. 16-2-1698, waarbij de erven van Otto Pinssen van der Aa en Maria Magdalena van Reede tot Renswoude, Heer en Vrouwe van Deyl (Hendrik Fred. P. v.d. A.; Geertruyd P. v.d. A., wed. Johan van Bronckhorst; Jacomina Magd. P. v.d. A.) een huis en 2 stallingen aan de oostzijde van de Ridderschapsstraat te Utrecht verkopen aan Antony van Wijck, kanunnik van St. Pieter te Utrecht. Charter op perkament, zegel verloren, met handtekening van Adr. Gentman.
Bestelnr: 13991€ 125

UTRECHT, SPOORWEGMUSEUM Zes stuks drukwerk betreffende het Spoorwegmuseum, ca. 1936.
Uitnodiging voor de heropening 1936, Begunstigerskaart, twee etiketten (ontwerp J.H. Maronier), twee strooifolders (ontwerp Ir. H.G.J. Schelling).
Bestelnr: 13132€ 34

UTRECHT, STUDENTENKORPS Afscheidsnummer van het Veterinair studenten maandblad Absyrtus, Utrecht 1926, 28 p., geïll., gedrukt.
Uitgave i.v.m. de liquidatie van het Veterinair Studentencorps Absyrtus, opgericht in 1865. Met foto's van senaat en commissies.
Bestelnr: 12640€ 22

UTRECHT, STUDENTENKORPS, FOCKEMA ANDREAE Foto van het `Afscheidsdiner aan den burgemeester van Utrecht, Dr. J.P. Fockema Andreae, aangeboden door de leden van het Utrechtsch Studenten Corps 1 december 1933'. Om de foto in lithografie de handtekeningen van de aanzittenden, lith. J.H. Moesman, foto W.F. de Wildt, 33x50 cm.
Namen o.a. Fockema Andreae, Rijnberg, De Bie, Van Rijckevorssel, Dubois, Loudon, Van der Feltz, Moltzer, Bentinck, Bolkestein, Storm van 's-Gravesande, Van der Valck Bouman, Reyers, Bierens de Haan, Kolff, etc.
Bestelnr: 12641€ 57

UTRECHT, STUDENTEN, BROERS, DE LESPINASSE Gedenkschriften van eenen student, 1838 nr. 1 t/m 1841 1a, alles wat verscheen, ca. 400 p., 8º, gedrukt, met enkele gelithografeerde platen en bijlagen, gebonden, zonder band.
Van Doorninck (p.207): “H.J. Broers en A.F.H. de Lespinasse hadden hieraan een groot deel.”
Bestelnr: 13447€ 250

UTRECHT, UNIVERSITEIT, DE PAGNIET Doctorsbul van de Universiteit van Utrecht voor Barthold de Pagniet uit Tiel, getekend door de promotor Chr. H. Trotz en de rector Carolus Segaar. Utrecht 8-2-1772. Perkament met lint, zegel ontbreekt.
Bestelnr: 13759€ 150

UTRECHT, VAN DEN TEMPEL, VAN DEN BOSCH, VAN OS, DE WIT Attestatie betreffende riolering, afgelegd door Pieter van den Tempel, fabriek en gesworen, Jan van den Bosch, gesworen, Pieter van Os, meester-metselaar, en Rijk de Wit, baas puttegraver, allen te Utrecht. Op verzoek van Willem Nicolaas van Lin, meester-kleermaker aan de Oude Gracht te Utrecht, inspecteerden zij een vervalbak. Utrecht 14 september 1713. Z.p., met handtekening van notaris E. Verrijks.
Bestelnr: 12642€ 43

UTRECHT, VAN EVERDINGEN, VOORSTEEGH Koopconditien d.d. 10-10-1772 voor veiling van huis in de Haverstraat (ook Gortsteeg genoemd) te Utrecht, verkocht door Aletta en Johanna van Everdingen, getrouwd met Michiel Hendrikse en Fredrik de Kruyff, gekocht door Jan Voorsteegh. Manuscript, folio, 10 p.
De verkoopsters zijn dochters van Elizabeth Weyman en Harmanus van Everdingen. Het huis kwam van Johanna Delman, laatst wed. Willem de Bruyn, hun grootmoeder maternel.
Bestelnr: 14121€ 45

UTRECHT, VAN VUGT, VAN BORCK Akte van transport verleden voor het gerecht van Utrecht d.d. 3-10-1770, waarbij de erven van Nicolaas van Vugt verkopen aan Anthonia, Hendrika en Adriana van Borck een huis aan de St. Jansdam te Utrecht. Charter op perkament, met beschadigd grootzegel van het Utrechtse gerecht.
Bestelnr: 13845€ 75

UTRECHT, VAN WEES, OUTMANS Acte van borgtocht verleden voor het gerecht van Utrecht, dd 12-11-1664, getekend C. van Wees. Betr.o.a. Agnieta Outmans, majoor Comas Delegot, Lijsbeth Hendriks van de Velde.
Bestelnr: 13676€ 20

UTRECHT Bronzen penning met op voorzijde wapen van Utrecht en op keerzijde “Musoment 1969”.
Bestelnr: 13603€ 15

UYLDERT Cahier met geschreven tekst ‘In Gods Licht’ door Mellie Uyldert, 69 p., ca. 1920-40?
Bestelnr: 14202€ 25


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 1 pages [Next] [Last Page]