MAANEN, VAN; KOUDEKERKE, GENEMUIDEN Attestatie van de kerkenraad te Koudekerke betreffende de lidmate Hendrika Cornelia van Maanen bij haar verhuizing naar Genemuiden, d.d. Koudekerke 4 augustus 1861, en getekend door J. Vermeer Az. 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 12972€ 16

MAAREN, VAN; GOUDA Gedrukt adreskaartje van E. van Maaren, koper- en blikslagerij te Gouda, ca. 1900.
Bestelnr: 11510€ 7

MAARTENSDIJK, KLOOS Briefje van A.J. Kloos te Maartensdijk, 1860, betreffende sigaren. 8(, manuscript, 1 p.
Bestelnr: 12973€ 7

MAARTENSDIJK, VAN HENGST Akte van verkoop van domeinen d.d. Utrecht 29 oktober 1821. Betreffende 6 m 150 roe bouwland onder Maartensdijk, afkomstig van St. Marie, gekocht door mr. Cypriaan Gerard van Hengst, grondeigenaar te Utrecht. Folio, 20 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 12974€ 43

MAARTENSDIJK Brief van de kiezersvereniging “Trouw moet blijcken” te Maartensdijk (v Eyck van Zuylichem voorzitter, R. v. Meerlant secr.) dd 2-5-1853 aan de kiezersvereniging “Bijbel, Nederland en Oranje” te Utrecht betr. de komende verkiezingen, 2 p., 4º, manuscript.
Bestelnr: 13712€ 45

MAASBACH Gedrukt strooibiljet `God leeft nog steeds!' van Johan Maasbach, 1977.
Bestelnr: 12478€ 7

MAASSLUIS, VAN DIJK, NOTEBOOM, DRESMé, WINSEMIUS Correspondentie tussen de secretaris van het Hoogheemraadschap Delfland en de heraldicus/genealoog G. Halwasse over het vervaardigen van een glas-in-loodraam in het Gemeenlandshuis te Maassluis, met ontwerptekeningen, nota’s, etc., ca 25 stukken, ca 1955.
In dit raam de wapens van Corn. van Dijk, dr. J.W. Noteboom, Th.M. Dresmé en mr.dr. J. Winsemius. De eerste twee wapens werden door Halwasse ontworpen. Met correspondentie over deze nieuw ontworpen wapens. Voorts aant. betr. fam. Böhm.
Bestelnr: 13412€ 90

MAASTRICHT, GRIMSBERG, FILIPSE Gekalligrafeerd blad “Herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van Hendrikus J.W. Grimberg en Camille N.E. Filipse .... Maastricht 12-11-1927. Br. Joannes”. Gesigneerd: Br. Wulfranus, Maastricht.
Met afbeelding van zeilscheepje.
Bestelnr: 14235€ 50

MAASTRICHT, GYMNASTIEKVER. DE EENDRACHT ‘Gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht” te Maastricht 1876-1921. Programma ... wedstrijden 10-12 sept. 1921 te Maastricht.’ Brochure, 8º, 16 p., gedrukt.
Bestelnr: 13803€ 18

MAASTRICHT, POSTDIENSTEN Aanplakbiljet `Vertrek en aankomst der Hollandsche posten te Maastrigt'. Maastricht: Henricus Landtmeter, z.j. 1 blad, groot plano, gedrukt, ca. 1750.
Bevat de dienstregeling van Maastricht op vrijwel alle steden in de noordelijke Nederlanden met de tarieven voor het verzenden van brieven naar deze plaatsen en het aantal dagen dat het duurt om antwoord te ontvangen. Henr. Landtmeter was volgens de Thesaurus werkzaam van 1740 tot 1779.
Bestelnr: 12975€ 386

MAASTRICHT, ROEMERS `Omstandig detail van de electie door den deken en capittel van St. Servaaskerke gedaan op den 22 december 1783, in de persoon van Arnold Franc. Roemers tot pastoor van St. Jacobskerke binnen deze stad Maastricht'. Maastricht 1784, 4(, 44 p., gedrukt (voor rekening van C.C. Roemers, advocaat, die ook de auteur is van dit geschrift).
Dit verhaal dient tot weerlegging van de brochure Kort en zakelijk vertoog van mr. J.H. van Slijpe d.d. juli 1784.
Bestelnr: 12480€ 147

MAATHUIS, HAARLEM `Schoolboekje' voor Hendrik Maathuis, geb. 1902, van de Openbare Lagere School te Haarlem Nr. 2, 1908-1914. 13 p., deels gedrukt.
Met `getuigschrift bij het verlaten der lagere school' van dezelfde, 1915, getekend door het schoolhoofd, J.W. Sasburg.
Bestelnr: 11981€ 23

MAGIELSE, HUNDERSMARCK Ondertrouwkaartje voor het echtpaar Jacobus Magielse en Jacoba Hundersmarck. Goes 1899.
Bestelnr: 11982€ 5

MAIUS Blad uit een album amicorum geschreven door Jo. Henr. Maius, hoogleraar oude talen te Giessen, d.d. Altdorf 1708.
Verso een inschrijving door M. Georg Christoph. Müller, d.d. 1710.
Bestelnr: 12976€ 34

MAKS, VOET, CLICHÉFABRIEK Ons Boek, fraai gebonden boekwerk met geschreven teksten betreffende het gezin Henk Maks en Stijntje Voet (gehuwd Haarlem 28 april 1898) en hun dochter Christine Sandeune Maks (geb. Haarlem 7 november 1900). Ca. 200 p. (1898-1960), geschept papier in perkamenten band met gouden letters. Fraai!
Henk Maks bezocht de school voor `nette jongens' aan de Wilhelminastraat te Haarlem en ontmoette op het Zandvoortse strand Stijntje Voet. Na hun huwelijk bewoonden zij een `mooi huis' aan het Haarlemse Kenaupark. Later woonden zij in Den Haag. Hun dochter Stijntje volgde de `armenschool' van Jan Ligthart en ging in 1920 in Leiden wis- en sterrenkunde studeren. Zij woonde Morschsingel 11 te Leiden. Op 27 juni 1935 promoveerde zij te Leiden en gaf een `analysten'-cursus', waaraan haar vader ook meewerkte. Vader Maks stichtte een clichéfabriek die geen winstbejag beoogde, maar het leveren van mooi werk en `vreugde in de arbeid' ten doel had. Medewerkers: een Deen, een Oostenrijker en een Duitser. Men had veel logé's, o.a. tante Em gedurende 30 jaar en de kleine Corrie Voet gedurende anderhalf jaar. Het boek bevat foto's van vader Maks, van dochter Stijntje en van Stijntje met twee vriendinnen bij haar 25-jarig promotiefeest. Voorts teksten betreffende het overlijden van Henks zwager Euck (1940) en zuster Trees (1946), van Henks vrouw Stijntje Voet (1951), van de heer Winkelman (1945) en van anderen uit hun kring. De meeste teksten betreffen echter gedichten, veelal van de hand van Henk Maks, soms ook van anderen. De verzen en gedachten van Henk Maks en de keuze van de andere gedichten getuigen van een brede eruditie en diep gevoelsleven: zinspelingen op het leven van dochter Stijntje wekken het vermoeden van een feministische of lesbische aanleg.
Bestelnr: 12977€ 681

MANCHÉ, RIJNHART Kwitantie van Anthoni Manché namens regenten van het Aalmoeseniersweeshuis te Amsterdam, 1 p., 1785, deels gedrukt.
Betreft van Rijnhart ontvangen arbeidsloon voor een weeskind.
Bestelnr: 13309€ 12

MANSLAG, DE HEER Lof gedicht ter eere van de 25 jaaren behuewelijt aan mijn eerwaarde oom en meu Reynier Manschlag en Johanna de Heer. 4(: [8] p.
Gedicht ondertekend: Ue Dienaar en neeff Cornelis de Heer den 13 maart 1767.
Bestelnr: 11984€ 79

MANSON, JOODS ALBUM AMICORUM Album amicorum, in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de joodse Amsterdamse medische student Manson, 1833-1836.
Eind 1834 vertrok hij als arts naar Den Haag. Bijdragen te Amsterdam: 1833 L. Keyer, J. Stein (vertrekt naar Java); 1834 C.B. Immink (chir.stud.), P. van Vollenhoven, L.Z. Cohen, H.J. van Dijk, S.J. Cohen, J.S. Cohen, H.E. Cohen, F.V. Cohen; en te 's-Gravenhage 1833 Elias Stein (med.stud.) en 1836 Chang Eng.
Bestelnr: 12481€ 363

MARACAIBO (VENEZUELA), DE VRIES Foto, ca. 1920? 18x24 cm van het gebouw van de firma De Vries & Co. te Maracaibo (Venezuela). Op de balkons Nederlandse mensen. Op straat inwoners van Maracaibo.
Bestelnr: 13835€ 20

MARCHAND Brief van Louis Marchand, brigadier van het zware wapen der artillerie, d.d. Maastricht 1868 (1866?) aan zijn boezemvriend Johan du Boeuff, manuscript, 3 p., 8º.
Bestelnr: 14222€ 20

MARIVEAUX, FOURNIER, OLIVETTI Gedrukte publikatie betreffende de aanstelling tot commissarissen-generaal van politie: te Rotterdam, de ridder Mariveaux; te Hardenberg, de heer Fournier; te Embden, de heer Lemossys; te Texel, de heer Olivetti. Den Haag, 17 januari 1811. Folio, 2 p.
Bestelnr: 11512€ 11

MARK, VAN DEN; VAN RIJSWIJK Receptiealbum bij het huwelijk van G. van der Mark en B.W.B. van Rijswijk, dd 4 september 1910, met handtekeningen, lijst van geschenken
Ook gebruikt als gastenboek na bevalling van een zoon. Met krantenknipsels. G. van der Mark overleed 9 gebr. 1961 op 77-jarige leeftijd.
Bestelnr: 13267€ 75

MARKEN, PEREBOOM Vier schoolrapporten van de “Christelijke School te Marken” (hoofden F. de Boer, H.J. Kerkhoven en G. Hogeweg Jz.) over 1922-1930 ten name van de leerlingen N.A. (Klaas) Pereboom, en Trijntje Pereboom.
Bestelnr: 14362€ 30

MARNETTE, DE; D'OULTREMONT, BELGIË Brief van De Marnette, Liège 16 maart 1763, o.a. betreffende de verkiezing van de `évêque prince de Liège, Charles d'Oultremont'. 4(, 2 p.
Bestelnr: 11118€ 41

MARTIN, MARSMAN, INDISCH VERLOF P.O. Martin, Europeesch verlof. Z.p. [Indië], z.j. [1940]. Folio, 192 p., gestencild. Geïllustreerd met houtsneden van P. Martin zelf. Het boek bevat indrukken van het terugzien van Nederland: Utrecht, Den Haag (Gemeentemuseum) en reis door Vlaanderen, Frankrijk en Italië, in 1939. p. 62-66: `Op bezoek bij den dichter Marsman' [in Mornex]. Bandontwerp door P. Martin.
Bestelnr: 11119€ 204

MARUM, VAN; REINWARD Brief van M. van Marum, Haarlem 5 september 1817, onder meer betreffende de `chemische apparaten in het stadslaboratorium', die verkocht zullen worden na de boeken van wijlen prof. van Rhijn. 4(: 2 p.
Van Marum protesteert tegen de verkoop van bepaalde apparaten daar dit de werkzaamheden zou schaden `van onzen vriend Reinward, wien wij hopen éénmaal weder in dit laboratorium werkzaam te zien'.
Bestelnr: 11514€ 91

MARUM, VAN Envelop geadresseerd aan M. van Marum, secr. Holl. Mij. v. Wetenschappen te Haarlem, 1815. 4(: 1 stuk.
Bestelnr: 11513€ 5

MASCH, VAN ABS, CORVER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Margot Masch (?), 1861-1865.
Inschrijvingen o.a. van tante G. Masch, tante A.E. Masch, oom A. van Abs, J.N. Plemper van Balen, C. Kaakebeen, J.C. Niephaus, tante M.M. Corver, J.R. Droste, Sophia Louise Erley, C.H. de Goederen en M.P. Weidner.
Bestelnr: 12482€ 159

MASSA Aantekeningen betreffende Isaac Massa, 19de-eeuws. 2 p., klein.
Bestelnr: 11120€ 8

MASTENBROEK Tekening door ... Mastenbroek, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
Bestelnr: 12981€ 68


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 5 pages [Next] [Last Page]