D'66, KAARTSPEL Kaartspel `Debat D'66'. Zestig kaarten in origineel doosje betreffende thema's binnen de politieke partij Democraten '66.
Bestelnr: 12795€ 34

DAALEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED Quohier, 1807, van onroerende goederen onder het carspel Daalen (Dr.). Register in halfperkamenten band, groot folio, 360 p.
Per persoon een opsomming van de bezittingen als huis, waardelen, landerijen, etc., alles met beschrijving van de ligging. Namen van eigenaren: Ruetgen, Kiers, Coops, Hilberts, Ten Vlieghuis, Panders, Kymmell, Ellents, Buitinge, Rentinge, Hamminge, etc.
Bestelnr: 12287€ 817

DAENDELS, INDIË Brief van L.J.(?) Daendels, d.d. Amsterdam/Rotterdam 1869, met mededeling dat hij naar Java vertrekt en te Batavia onder de naam J. Daendels & Co een cargadoorszaak zal vestigen; 4(, 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 12288€ 18

DAENDELS, VAN ENGELS, GASINJET Vier blaadjes uit het album amicorum van Anna Maria Catharina van Engels, 1826.
Onder andere geschreven door haar latere echtgenoot R.M. Daendels en door W.N. Gasinjet.
Bestelnr: 12289€ 57

DAGERAAD Veertien brochures uitgegeven door “De Dageraad, vereniging tot bevordering der vrije gedachte”, ca. 1880-1900, gedrukt.
Bij de brochure Dominee, pastoor of rabbi? een aantal ingezonden stukken uit de Prov. Drentsche en Asser Courant hierover.
Bestelnr: 13313€ 75

DAM, VAN `Morgenstond', gedicht, 8(, 4 p., gesigneerd `Jacob van Dam, landman en veearts'.
Bestelnr: 12290€ 14

DAM, VAN; VAN HARDENBROEK Wapenkwartierstaat van Jean Florent van Dam, `seigneur d'Audegnie, colonel d'un régiment des dragons et grand bailly des bois de Sa Majesté dans le Haynaut en 1706', en van Magtilde Florentine d'Hardenbroeck. Van beiden de 8 kwartieren. Tekening met kleur, 18de-eeuws, 46x58 cm.
De kwartieren van zijn kant alle met gekleurde wapens: Van Dam, De Paffenrode, De Bossu, d'Audignie, d'Arkel, De Steelant, Dimmer de Meliskerke en De Linden.
Bestelnr: 11330€ 113

DAM VAN NOORDELOOS, VAN Drukproef van een mededeling van de heer Van Dam van Noordeloos betreffende Paulus Buys (in Bijdragen Historisch Genootschap?) 8(, 12 p. Met diverse aantekeningen van (voor?) Van Dam betreffende zinspreuken, etc. 14 p.
Bestelnr: 11014€ 13

DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
Bestelnr: 11331€ 7

DANS, PSYLANDER Plakboek met circa 100 programma's, aanplakbiljetten, recensies etc. betreffende het optreden van Nelly en Charles Psylander (dans, voordracht, zang) en van Charlotte Elsner, circa 1920-1925. Betreft optredens in Nederland en Duitsland.
Bestelnr: 11015€ 136

DANTUMADEEL Reglement v.d. Mij tot onderlinge verzekering tegen brandschade in de voormalige gemeente Dantumadeel, 1932, gedrukt, met aanvullingen in handschrift
Bestuur: H.W. Sikkema, B. de Jong, A. Venema, J.K. Miedema, E. Straatsma en P.A. Minnema
Bestelnr: 13266€ 12

DARFIELD, LEGHOUS, CAMBERLIJN Verklaring van `Frère Eugene, abbé du monastere dit la maison-dieu de l'éternité de Notre Dame de la trappe, de l'ordre de Citeaux de la primitive observance à Darfield, pays de Munster en Westphalie', dat hij zal bidden voor het echtpaar René Louis Joseph Leghous en Thérèse Caroline Françoise Camberlijn, d.d. Geens (?), 20 januari 1818. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel (Dame de la Trappe) en diverse handtekeningen.
Bestelnr: 12796€ 88

DAVIDS, LOUIS ‘Een reisje langs den Rijn’, door Louis en Rika Davids, uitg. Louis Davids Jr., Rotterdam, 4º, 4 p., gedrukt, geïll.
Bestelnr: 13859€ 8

DECQUER, VAN BAMBEECK Twee getekende wapenkwartierstaten op één blad, van Hendrik Decquer en Maria Jacoba van Bambeeck. Folio, 1 p.
Kwartierwapens: Decquer, Nicquet, De Haze, Van Bambeeck, Van der Belle, Bas en Snoek.
Bestelnr: 11332€ 30

DEDEL Brief van J. Dedel, Waterland 3 juli 1855, aan `waarde neef'. 8(: 2 p.
Bestelnr: 11333€ 9

DEELMANS Potloodtekening van een pomp etc., gesigneerd J.A. Deelmans, 1852, 1 stuk.
Bestelnr: 12292€ 16

DEIJLIUS `Certificaat van bekwaamheid als radiotelegrafist' voor Pieter Dirk Deijlius, geb. Den Helder 23 juli 1895. 's-Gravenhage 1923. Folio, 4 p., deels gedrukt (met nog enkele stukken betreffende P.D. Deijlius).
Bestelnr: 11334€ 14

DEKNATEL “Probate of the will of Sara Deknatel, spinster of Amsterdam, deceased, dd 1797.” Tekst op verso van een groot charter op perkament met de Engelse vertaling van haar testament dd 28-1-1796.
Zij noemt zuster Hillegonda Jacoba Deknatel en broer Jan Deknatel.
Bestelnr: 13613€ 125

DELDEN, VAN; MACKAY, DEVENTER `Geslacht lyst', opgesteld door G. van Delden te Deventer van de families Van Delden en Mackay; 17de eeuw tot ca. 1890.
Hierbij: huwelijksakte P. van Delden en M. Mackay, 1814; gegraveerd familiewapen Mackay; onderhandse akte van overdracht van de familiegraven te Deventer door de erven P. van Delden aan Gerrit van Delden, 1854; getuigschrift voor de lichtmatroos G. van Delden, varend op Indië, 1841; gedicht `Aan Hugo bij zijn vertrek naar zee', getekend door broeder Matteus; brief van `Pa' aan `beste Titia', d.d. 19 juli 1900, en enkele andere opgaven van families Mackay (1759-1830, met gegevens over loopbaan Hugh Mackay) en Van Delden.
Bestelnr: 11335€ 159

DELDEN, VAN; NEDERLANDS-INDIË Papieren betreffende leven en loopbaan van A.J. van Delden (geboren Goor 1804), onder meer resident van Menado en commissaris van Nieuw-Guinea. Hij huwde 1. Walsen en 2. Schut. Met originele brieven van Merkus, A. Eysot et Th. Page, de laatste kapitein van het Franse corvetschip Le Favorite. Met een aantal (meest gedrukte) stukken betreffende (zijn zoon?) A.J.W. van Delden, overleden 1887 te Kobe in Japan, onder andere voorzitter van de Kamer van Koophandel te Batavia. Over hem een boekje In Memoriam, met gegraveerd portret door P.J. Arendzen, drie delen Uit mijn dagboek (Batavia 1887) en Vierjarig overzicht van de voorn. onderwerpen behandeld in de K.v.K. te Batavia (Batavia 1874). 70 p., ca. 90 stukken. 19de-eeuws. Toegevoegd: transportakte huis in Amsterdam verkocht door Barend van Delden aan Christoffel Marre, 1717, charter op perkament.
Bestelnr: 11016€ 545

DELFT, BANK VAN LENING `Conditiën en voorwaarden' voor de verhuur van de Stads Bank van Lening, voor 12 jaar, ingaande januari 1816. Delft, 30 mei 1815; 4(: 8 p., gedrukt.
Bestelnr: 12799€ 20

DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboek mer prijsformulier voor G. Carré, uitgereikt in 1855 te Delft door E.M. en A.M. Molenbroek.
Bestelnr: 13308€ 40

DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboekje voor S. Carré, uitgereikt door C. en M. Molenbroek, Delft 1854.
Bestelnr: 13469€ 20

DELFT, KLISTING, BOON, VAN GOUTEL “Ter echtvereeniging van den heer Gijsbertus Klisting en mejuffrouw Maria Boon, voltrokken te Delft den 6-12-1820”, manuscript, 4º, 4 p. Getekend H. van Goutel (Gontel?).
Bestelnr: 14125€ 48

DELFT, PISSET, DE MAREES, VAN EDENBURGH Acte verleden 31-12-1673 voor notaris Roelandt van Edenburgh te Delft, waarbij Maria Mibese, wed. van Nicolaas Pisset, wonende te Delft, in St. Aegten, “wezende tot hoogen ouderdom”, al haar goederen schenkt aan haar enige dochter Anna Maria Pisset, vrouw van Heyndrick de Marees, Frans predikant te Delft. Folio, 3 p., manuscript, met handtekening van Van Edenburgh.
Bestelnr: 13672€ 50

DELFT, QUESNEL, PLOEGER, ZWAANSHALS Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-3-1792 betr. een request van Hendrik Quesnel, 40 jr, Rooms en Anna Gerbrands Ploeger, wed. Fred. Corn. Zwaanshals, 41 jr., Hervormd, beiden wonende te Delft. Gedrukt, folio 8 p.
Betreft een huwelijk tussen beiden.
Bestelnr: 14151€ 28

DELFT, SCHOUMAN Aquarel in grijs `Ruyne van de Carthuizer buyte Delff Anno 1573' en gesigneerd `A. S(chouman) 1750', 13x21 cm.
Bestelnr: 12802€ 681

DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
Met: “Vreugdelied gezongen t.g.v. het vieren van ‘t feest der hondertste koning (...) 21-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gekleurde houtsnede met 2 geweren. Op de penning o.a. de naam V.M. van Goens, de honderdste koning.
Bestelnr: 13367€ 185

DELFT, STOLKER, ONDERWIJS Extract uit de raadsnotulen van Delft d.d. 27 november 1841, betreffende toelage voor Theresia Stolkert, `stads dag- en kostschoolhouderesse'. Folio, manuscript, 1 p.
Bestelnr: 12803€ 14

DELFT, VAN DEN VELDEN Extract uit resolutiën Staten van Holland, dd 27-7-1792, betr. request Nicolaas van der Velden Pz, 7 p., folio, gedrukt.
Van der Velden woonde te Delft, heeft in 1787 meegewerkt de regenten af te zetten. Is veroordeeld met verbanning en verzoekt amnestie om daardoor weer in Delft bij vrouw en kind te kunnen wonen.
Bestelnr: 13541€ 40


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 5 pages [Next] [Last Page]