CADERIUS VAN VEEN Brief en briefkaart van Jan Caderius van Veen, Koog aan de Zaan 1971, 2 stuks.
Bestelnr: 12269€ 13

CAGE, MICHEL Geschreven nieuwjaarswens voor familieleden te Middelbeers, d.d. Cage 1 januari 1875, met begeleidende brief van L. Michel, havenbeambte 3de Boschbrug, 2 p., 4( (beschadigingen).
Bestelnr: 12270€ 23

CAHEN, PFEFFER Gedrukt bericht betreffende de verhuizing van de advocatenkantoren van M.O. Cahen en H. Pfeffer naar Euterpestraat, Amsterdam, juli 1940. 8(, oblong, 2 p.
Bestelnr: 11789€ 8

CALKOEN Ontwerp voor een geslachtslijst in boomvorm van de familie Calkoen. Onderaan `Bureau Int. d'Etude généalogique et héraldique La Haye', begin 20ste eeuw. Wrs. tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 55x45 cm.
Bestelnr: 11317€ 34

CALKOEN Twee etsen en een aquarel van Henk J. Calkoen (1894-1979).
De etsen betreffen een boom en een stilleven, de aquarel een zeilbootje. De laatste d.d. 1913 met tekst achterop: “Beste Wim ... “[=W.J.B. Versfelt].
Bestelnr: 14061€ 40

CAMPEN, JACOB VAN; KRAMM Pentekening met een portret van Jacob van Campen, met op de achtergrond het stadhuis van Amsterdam, gesigneerd door C. Kramm (1797-1875), 12x9 cm.
Bestelnr: 12781€ 136

CAMPEN, VAN; BLOEMENDAAL, BRANTSEN Uitspraak van de Raad van Gelderland, Arnhem 30 januari 1743, in de zaak tussen Hendrick van Campen tegen Reynder Bloemendaal over tienden van twee dreven land op de Pierick. Folio, 1 p., getekend E.J. Brantsen.
Bestelnr: 11008€ 27

CAPELLEN, VAN DER Overdenking bij 't graf van wijlen jongheer Alexander Philip baron van der Capellen ... geweeze goeverneur van Gorinchem. 4(: [3] p. [10 december 1787.]
Bestelnr: 11790€ 27

CAPELLEN, VAN DER; DIBBOUT, VAN WIJKERSLOOTH, UTRECHT Minuut van een acte van schuldbekentenis verleden voor het gerecht van ... : Garlach van der Capellen, heer van ‘s Heer Aertsbergh, verklaart ƒ1800.- schuldig te zijn aan de gezusters Richarda Dibbout, wed. van de griffier Portengen, en Johanna Dibbout. Tevens ƒ1500.- aan Anthony van Wijkerslooth, spruitende uit een obligatie dd 20-7-1667. Hij zal betalen vóór 1682 en hij verleent hypotheek op zijn huis aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht, manuscript, 2 p., fol. (ca. 1675)
Bestelnr: 13208€ 50

CAPELLEN, VAN DER Onderhands “magescheit” dd Zutphen 6 juli 1736, waarbij de broers en zusters Van der Capellen, als erfgenamen van de oudste zuster Amelia en van de jongste broer Frederik Benjamin en van Henriette Agenis van der Capellen, de goederen in 6 porties hebben verdeeld onder de overigen: Hans Christoffel, Alexander, Elisabeth Margaretha, Catrina Angenis, Frederika Willemina en Anna Theodora. Met de handtekeningen en lakzegels van de delende partijen en van W.H. Rouwenoort, 3 p., folio, manuscript.
Verdeeld werden o.a. de Betenhorst, de Ringelburgh, Heekenbroeck, de Konijnenbarg, Halberslagh. Het “huys” kwam aan de nog levende vier zusters.
Bestelnr: 13408€ 350

CAPELLEN, VAN DER; HASEBROECK, ZUTPHEN Onderhandse acte van schuldbekentenis van Frederik Robert Evert van der Capellen, Luther H.W. van Keppel en Frans Jan van Heeckeren als voogden over de kinderen van Alexander van der Capellen, in leven heer van de Boedelhof, betr. 1000 gulden geleend van juffr. Christine Hasebroeck, dd Zutphen 19-3-1731, 1 p., folio, manuscript met de handtekeningen en lakzegels van de drie schuldenaren.
Met verklaring van C. Hasebroeck dd 1742 betr. terugbetaling via Catarina van Es.
Bestelnr: 13409€ 150

CAPELLEN, VAN DER Verklaring van G.P.C.B (?) van der Capellen, dd Zutphen 22-1-1776, dat de commiezen ter recherche te Gelderland zich in het afgelopen jaar goed hebben gedragen, 1 p., folio, manuscript.
Met drie uit andere stukken geknipte handtekeningen, twee van de minister van binnenlandse zaken Van der Capellen uit ca 1810 en een van H. van der Capellen uit 1628.
Bestelnr: 13410€ 65

CARON Brief van J.F. Caron, Den Haag 1830, aan Victor Tardé te Brussel. 4(, manuscript, 2 p.
Bestelnr: 12782€ 13

CARPENTIER Wapen van Jhr. Thomas Cornelius Carpentier. Tekening met kleur en goud op perkament (mist het helmteken). 19de-eeuws. 15x15 cm.
Bestelnr: 11319€ 20

CARTOGRAFIE Gedrukt boekje Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden, steden &tc, voorkomende in de kaart van het Koningrijk der Nederlanden, nevens de letters of cijfers waardoor zij op dezelve aangeduid werden. Amsterdam, Mortier Covens en Zoon en J. ten Brink Gz., Z.j. 12(: 8 p.
Bestelnr: 11320€ 11

CASEMBROOT Gekalligrafeerde tekst: `Appertient à moy, Casembroot, 1653, manu propria'. 4(: 1 p.
Bestelnr: 12271€ 43

CASTRICUM, PEPPING Taxatierapport van onroerende goederen onder Castricum, eigendom van W. Pepping, 1932, 2 p.
Bestelnr: 12783€ 9

CATHELM, LA CHAPELLE, OPLICHTING Aanschrijving tot opsporing van twee personen, Cathlem, ca 30 jaar, en La Chapelle, ca 21 jaar, schuldig aan het fabriceren van valse wisselbrieven, dd Zwolle 5-12-1799, folio, 2 p., deels gedrukt.
Met signalementen, etc.
Bestelnr: 13665€ 75

CATOR, ZINKWERKER, UTRECHT Stukken betreffende G. Cator sr. en G. Cator Jr., zinkwerkers aan de Jacobijnenstraat 16 te Utrecht, ca. 1890-ca. 1940, ca. 65 stukken.
Met eigendomsbewijzen onroerende goederen boedelscheiding en verdeling nalatenschap van L.B. Cater-Amen, 1902; onderhandse akte van overdracht `zinkwerkerij, gieterij en smederij' van vader op zoon 1906; recepten `om te bronzen in alle nuancens'; kwitanties; nota's; belastingbiljet; brandpolis; correspondentie.
Bestelnr: 12272€ 102

CAVELIER, LE Bericht betr. het overlijden van Nicolaas le Cavelier, luit. kolonel, 71 jr, Arnhem 18 oktober 1786, getekend door M.C.A. le Cavelier, wed. le Cavelier, 1 blad, folio, deels gedrukt.
Bestelnr: 13398€ 40

CEMENT, ROTTERDAM Prospectus voor het “beroemde Armeniaansche cement” fabrikaat van Maurice de Leon te Rotterdam, ca. 1880. 1 blad, folio, gedrukt.
Met afb. van trekkende mannen aan een stuk cement dat niet los schiet!
Bestelnr: 14111€ 24

CERES(C)HE HEUSEUR (BELGIË) Doop-, trouw- en begraafboek van de R.K. gemeente Ceres(c)he Heuseur. 1 deel. Folio, lederen band.
Bevat dopen 1797-1827, huwelijken 1795-1820, begravenen 1797-1821 en lijsten eerste communie 1830-1885.
Bestelnr: 11009€ 545

CHABAOT, TAUDIN Tekening in O.I. inkt van het wapen-ex-libris Taudin Chabot, 1 p., 4º.
Bestelnr: 13537€ 20

CHABOT Handschrift van J.H. Scheffer van de genealogie Chabot, 61 p., ca. 1875.
Bestelnr: 12273€ 34

CHANTAGE, VAN ANDRINGA DE KEMPENAER, ROCHUSSEN Gedrukte brochure Licht- en bliksemstralen. Eerste gedeelte. De daden en handelingen van den heer Jan Jacob Rochussen ... als een der meest begunstigde staatsdienaren van wijlen Z.M. Koning Willem II, toegelicht. Tweede gedeelte. Pleitrede voor den Hoogen Raad (...) 21en Mei 1853, ter zake van zekere testamentaire beschikkingen van wijlen Z.M. Koning Willem I (...) door R.L. van Adringa (sic) de Kempenaer, ‘s Gravenhage 15 november 1853, 16 p.
Prospectus voor een niet verschenen boek. Jhr Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1804-1854) was 1e luit. grenadiers en inf. N.I.L., 2e comm. te Pekalongan en “publicist en pamflettist” aldus het Ned. Adelsboek. Hij dreigt in dit prospectus met publicatie op 1 december 1853 van het genoemde boek, in 3000 exemplaren, tenzij hij voor die datum geld krijgt om “stil naar Amerika te kunnen vertrekken”, om daar een nieuwe carrière te kunnen starten. Kennelijk is het hem gelukt want in het Ned. Adelsboek (1943/8, p. 141) lezen wij dat hij na 1 maart 1854 werd “vermist op zijn schip City of Glasgow, vertrokken uit Nederland naar de Ver. Staten 21 Febr. 1854”. Hierbij een gedrukte brief van A.d.K. d.d. 18-11-1853 aan prins Frederik, 2 p. met o.m. opmerkingen over Rochussen, graaf Van Bijlandt, generaal Nahuys, Van Gorcum, een standbeeld voor de koning, etc., en, eveneens gedrukt, Drie dichterlijke uitboezemingen, na de lezing der laatste brochure en nadere bekomen inlichtingen ter zake de verhouding tusschen Jhr. R.L. van Andringa de Kempenaer en koning Willem II, door A. van der Hoop Jrszoon, Amsterdam 1853, 8 p.
Bestelnr: 13250€ 350

CHATTEL, DU Tekening door F.J. du Chattel, 1871, een stilleven, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 55x75 cm.
Bestelnr: 12785€ 68

CHIJS, VAN DER; HANEGRAAFF Kwartierstaat van Leonard van der Chijs, zoon van Cath.Joh. van der Chijs (geb. 1822) en Constance Hanegraaff. Folio, 1 p. Met getekend wapen van Corn. Hanegraaff (1507). 8(: 1 p.
Bestelnr: 11322€ 34

CHINA `Reçu van betaald brood van een Chineesche bakker', blad 19de-eeuws Chinees papier met diverse karakters.
Bestelnr: 12786€ 16

CIRCUS, MILITAIR, FISCHER Schetsboekje van F.A. Fischer, Warmoesstraat, Amsterdam, 14x22 cm, ca. 30 uitgewerkte pentekeningen, deels in kleur, van scenes uit het militaire leven en in het circus, ca. 1900?
Hij signeerde F.F.. Waarschijnlijk van Duitse afkomst. O.m. tekeningen van een circusartiest met honden, van de “Prins van Wales op tijgerjacht”, “Transvaalsche boeren mikkende op Engelsche troepen”, het instorten van een circustribune, diverse circusscènes, “De Fluitspeler”, een aanval op een postwagen, “Cavallerie-transport”, “Overgave van Sedan”, “plaatskommandant Uhrich”, Straatsburg na de capitulatie.
Bestelnr: 13824€ 325

CLEEFF, VAN Gedicht `De Hoogmoed beteugeld', gesigneerd door N.T. (of J.?) van Cleeff, 4 december 1780. 4(: 4 p.
Over een hoogmoedig student, zoon van een onderwijzer, die het bestuur van de stad waar hij studeert een onderwijzer aanraadt. Alvorens hij de naam noemt, wordt hij verstoten, omdat men aanneemt dat hij op zijn vader doelt. Historisch?
Bestelnr: 11791€ 41


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 3 pages [Next] [Last Page]