BAARDERADEEL `Betoog van den gemeente-raad van Baarderadeel betrekkelijk de kosterij-goederen in die gemeente...' Weidum 1855, 17+2 p., gedrukt.
Met tabel etc. Getekend door E.D. van Beijma en J. van Loon Jz.
Bestelnr: 12217€ 34

BABILONIËNBROEK Brief van de rijksarchivaris in Noord-Brabant d.d. 1955 betreffende het rechterlijk archief van Babiloniënbroek. 1 p.
Bestelnr: 12218€ 4

BABINGER, SIEMENS Briefkaart van Dr. Franz Babinger te Würzburg aan Dr. Hermann Siemens te München, d.d. 1919.
O.a. over colleges die Babinger in Würzburg aan de universiteit gaf op verzoek van de geograaf K. Sapper. Hij had succes met `einigen judenfeindl. und wenig reg. freundlichen Äusserungen'.
Bestelnr: 12219€ 14

BACKER, VAN TONGEREN Transport van een losrentebrief ad 1250 gulden, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam (w.o. Dirck Bas) dd 29-3-1681, verkocht door de erven Backer aan Jan van Tongeren, zeepzieder, charter op perkament, zegel verloren, verbleekt.
Bestelnr: 13590€ 90

BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
Backer, Hesselt van Dinter, Swart, Gratama.
Bestelnr: 13492€ 15

BAILLY Handtekening (of blad uit album amicorum?) van Ktypx (?) Henrici Bailly, M.D.Pr.Zutphanicusis, d.d. 20 januari 1667. 4(, 1 p.
Bestelnr: 10989€ 18

BAKE, SURINGAR Briefje van de broer van mr. A.J.J. Bake aan W.H.D. Suringar betreffende het levensbericht dat Suringar schreef over Bake in de Algemeene Konst- en Letterbode (1844), 1 p.
Met een overdruk van het bewuste levensbericht en overdrukken van andere levensberichten van de hand van Suringar betreffende: J.M. Hoogvliet, G. Koenio, J.C.H. de Gaay Fortman, S.F. Groen, C.A. Abbing en P.J. Harrebomée, gebonden in een halflinnen band.
Bestelnr: 12221€ 79

BAKKER, KNAP, DE BOER Heilgroet aan ... Jacob Bakker, bruidegom, en ... Anna Knap, bruid, zullende zich in den echt vereenigen den 5 van hooimaand 1807. 4(: [3] p.
Gedicht ondertekend: Jacob de Boer.
Bestelnr: 11742€ 43

BALK (FR), MEINES, SCHOOLMEESTER Verklaring van een aantal stemgerechtigde burgers van Balk dat de nieuwe schoolmeester Jelle Meines, aangesteld op 1-11-1796 in de plaats van S.S. Teyema, op een tractement van 160 caroli guldens per jaar, niet gelast moet kunnen worden om de “kerkendienst” (=kosterschap?) te Balk te bedienen en daardoor zijn schooldienst te verwaarlozen. Manuscript, 1 p., folio met de handtekeningen van Joh. Westendorp, Hylke Wytzes, Rijk Harmens, Wytse Harmens, Eibert Wierds, Wybren Doedes, Jan H. Rekers, Fredrik Hendrik Os, Joh. Jacob Müller, F.W. Muller, Epke Cremers, B. Thees.
Hierbij een verklaring van vier leden van de raad der gemeente Gaasterland, d.d. 26-4-1798 dat schoolmeester Jelle Meines te Balk, 50 caroli gulden zal uitkeren aan het district wegens het ‘collecteurschap’ in het district. Getekend door Joh. Westendorp, O.F. v. Kolde, Harmen Johannis en Jan Jansen Kool.
Bestelnr: 14384€ 150

BANGEMAN (HUYGENS), NEMEGHEER Een uitvoerig dossier betreffende pogingen in de jaren zeventig van de 19de eeuw ondernomen om gelden uit de voormalige weeskamer te Batavia te verkrijgen, die daar nog zouden berusten, van de erven Pieter Johan Bangeman, overleden 30 oktober 1776 te Amsterdam. De erven Bangeman, Bangeman Huygens, De Heer, Sodenkamp e.a. werden bijgestaan door de Maastrichtse advocaat mr. Th. Michell.
Tevens zouden er gelden uit de nalatenschap van Zacheus Marinus Nemegheer, overleden in 1798, berusten. Met veel correspondentie van neven en nichten en de schoonzoon van mevr. Sodenkamp, Haver Droeze.
Bestelnr: 11743€ 227

BANNIER, MILITAIRE SCHERMSCHOOL, VAN GILS `Momenta desultoria; prullaria': cahier met dit opschrift en ca. 100 p. handschrift, samengesteld door Willem Bannier in de jaren 1840-1850. 4(.
Willem Bannier, geboren te Wijhe 17 juni 1795 als zoon van Joan Bannier (1756-1820) en Geertruida Strunck, was gehuwd met A.C. Meys (1799-?). Hun kinderen werden geboren te Brussel (1822-1827) en Arnhem (1833). In het cahier o.a. de toespraak die Willem Bannier, kapitein der infanterie en leraar aan een militaire schermschool, hield in 1844 bij de pensionering van de majoor der infanterie Koch en de toespraken in 1843, 1844, 1845 en 1846 op de verjaardag van de koning, gehouden voor meesters, prevôts en leerlingen in de schermkunst. De chef bleek kolonel Goetz te zijn; in 1843 vertrok de bestuurder (van de schermschool?) luitenant Van der Dussen. Op een der bladen genealogische aantekeningen Bannier (1720-1841; aanverwanten o.a. Von Schmeinitz, Kuenen, Van der Worp, Van Bommel). Voorts `spreekwijzen om een dronken mensch aan te duiden', overlijdensbericht mr. C.W. van Gils, oud-secretaris van Breda, d.d. Breda 1823; `missive van den heer Jan van Dijck aan zijne moeder te Amsterdam', d.d. Wezel 16 maart 1805; brief van H. Grave, d.d. schip Haarlem 7 december 1744; `Het vreemde dier te Buurmalsem'; `sermoen over den wijn', etc.
Bestelnr: 12745€ 204

BARCHMAN Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
Bestelnr: 12223€ 22

BARCHMAN WUYTIERS Familiewapen Barchman Wuytiers. Tekening in Oostindische inkt door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 35x45 cm.
Bestelnr: 11259€ 57

BARENBROEK, NOOY Welgemeende gelukwensch aan ... E. Barenbroek en echtgenoote [W.O.W...] ter gelegenheid der 25 jarige echt vereeniging. Amsterdam, 5 maart 1884. 8(, oblong, [1 blad.]
Gekalligrafeerd blad, ondertekend M.Jb. Nooy.
Bestelnr: 11745€ 30

BARNEVELD, VAN Gedrukt bedankje t.g.v. overlijden J. Termaaten-van Barneveld, Amerongen 1950.
Bestelnr: 11260€ 5

BARNEVELD, VAN; BAAK Album met ingeschreven verzen, van Frederique van Barneveld, 1841-1877; 4(, fraai gebonden, goud op snee.
Bijdragen van een groot aantal familieleden Van Barneveld (1842, W.K.v.B. te Kleef; 1843 G.C.v.B.; 1847 F. Baak-v.B. te Baambrugge; 1864 C.C.v.B. te Haarlem; 1841 H.v.B. te Utrecht; idem te Kleef; 1864 J.M. Baak-v.B. te Haarlem; 1843 H.v.B.; en A.A. van Barneveld-Boers) en Baak (1864 E. Baak te Haarlem; 1864 J.E.T.T.C.A. Baak te Haarlem; 1847 J.C. Baak te Baambrugge; 1842 A. Baak en C.J.W. Baak te Amsterdam; 1864 J.M. Baak te Haarlem; 1865 C. Baak te Haarlem; Eduard Baak; 1865 A.M. Baak te Haarlem; 1877 J.C. Baak te Haarlem). Voorts van Hermine en Justine van Brakell (Kleef 1844 en 1864), F.H. van Gheel Gildemeester, J.M. Verheyen, A.E. Sutherland, A.J. Dekker, D.E.E. en E.N.W. en A. Marie Verburg, M.J. Verburg-Carp, Janny van der Wijck, M.Q. de Kanter en wed. de Kanter-Groeneijk, etc.
Bestelnr: 12224€ 340

BART Aantekeningen betreffende de familie Bart te Groningen. 2 p.
Bestelnr: 11746€ 5

BATESTIJNSE SLUIS Kopie uit 1796 van het `verbond van Heessel, Est, Opijnen en Neerijnen, Hiern en Tuyl met de stad Bommel, aangaende de Batestijnse sluys Anno 1476'. Folio, 8 p.
Bestelnr: 11261€ 41

BEAUMONT, VAN; HEGT, VAN HULST Brief van J.J. van Beaumont aan zijn neef, d.d. Amsterdam 1747, over familiezaken, onder andere de geboorte van het kind van zijn jongste zuster: Huberta van Hulst, geb. 18 maart 1747. Zijn genealogie Hegt is geschilderd. Verder gegevens betreffende de families Witsen, Van Strijen, etc. 4(: 4 p.
Bestelnr: 11747€ 79

BECKERINGH Drie foto's, ca. 1900, van het gezin A.W. Beckeringh-Krook van Harpen, wonende Keizersgracht, Amsterdam, en hun zoontje A.W. Beckeringh, geboren 11 mei 1899.
Bestelnr: 11262€ 16

BEECK CALKOEN, VAN Twee aquarellen in sepia, gedateerd 1858 en gesigneerd VBC (=Van Beeck Calkoen?), voorstellend bergachtige landschapjes met ruïnes, ieder ca. 7x11 cm.
Bestelnr: 14184€ 35

BEEK (GLD), WINTERCAMP, VAN BENTHEM Transport van een stuk land in de Beeckse weyden onder Beeck, verkocht door de commis Johan Wintercamp aan Christiaan Willem van Benthem, schepen van Nijmegen, Beek 22-11-1732, charter op perkament, met handtekeningen van H.G. van der Waeijen en J.R. Nijpoort. Zegel verloren.
Bestelnr: 13487€ 75

BEEK, VAN Schetsboek met een tiental (vnl. krijt-) tekeningen, gesigneerd J. van Beek (en J.v.B.), 19de-eeuws.
Enkele blanco bladen zijn later (1917-1919) betekend door `M.C.G.'
Bestelnr: 11748€ 34

BEELAERTS Briefje van ... Beelaerts, Wassenaar 1910. 8(: 1 p.
Bestelnr: 11263€ 7

BEELS, VAN OMMERING, WIJNSTOK Grafschrift op Leonard Beels, overleeden te Amsterdam den 5 nov. 1756. 8(, oblong: [2] p.
Twee gedichten, ondertekend: Adr. van Ommering Jacz.; Joh. Henr. Wijnstok Pz., pred. te Westmaas.
Bestelnr: 11749€ 34

BEEMSTER, BEETS, MAERTENSZ Akte van borg voor Pieter Maertensz, Trijntje Lucas zijn huisvrouw en hun drie kinderen Maarten, Aaltje en Jan Pietersz. Ze vertrekken van Beemster naar Beets. Mochten ze tot armoede vervallen dan zal Beemster alimenteren. D.d. Beemster 26-5-1799, get. J. de Dieu. Manuscript, folio, 2 p., met opgedrukt zegel.
Bestelnr: 13987€ 30

BEEMSTER, BURGMAN, OUT Aanslag voor Albert Corn. Out om aan hoogheemraden van de Beemster arbeidsloon te betalen voor het opmaken van een kavelsloot, 1796, manuscript, 1 p., folio. Met handtekening van Baarent Burgman.
Bestelnr: 13988€ 20

BEEMSTER, REDERIJKERS Het Veldviooltje en de Komeet van Donati, twee dichtstukjes voorgedragen bij de eerste openbare voorstelling gegeven door de Rederijkerskamer Het Veldviooltje, gevestigd in de Beemster, op den 17 January 1859, Purmerend, Oost, 1859, 16 p. gedrukt.
Voorwoord Jb. Bruin Dz.
Bestelnr: 13326€ 45

BEEMSTER, RUYTER, VAN DAM Twee brieven van Maartje Ruyter te Beemster aan mej. D.G. van Dam te Beemster, dd Beemster 8-2 en 29-8-1852, 2 p., manuscript.
De eerste brief betreft het feit dat Adriaan “voor altijd afstand van mij gedaan heeft” om dezelfde reden die H. Scheringa eerder ook al gaf. Het lag niet aan haar en Adriaan is te beklagen. De tweede brief betr. condoleances bij het overlijden van haar vriendins moeder.
Bestelnr: 13304€ 50

BEERMAN Tekening met potlood (dieren), gesigneerd `W. Beerman, 6 juni '29', 22x18 cm.
Bestelnr: 12748€ 14


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 9 pages [Next] [Last Page]